Порядок укладання договору оренди землі в м. Києві
6 вересня 2015
Порядок укладання договору оренди землі в м. Києві, від отримання дозволу до державної реєстрації
Випадки, в яких земельну ділянку, в м. Києві, можна отримати без проведення торгів
 • розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;
 • використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
 • використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
 • будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів;
 • надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків;
 • надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їхнім членам) під творчі майстерні;
 • надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;
 • розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;
 • надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності, для забезпечення таких потреб;
 • надання земельних ділянок для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону;
 • надання земельної ділянки замість (взамін) викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;
 • будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);
 • створення озеленених територій загального користування;
 • будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);
 • передачі громадянам земельних ділянок для ведення садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів;
 • надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;
 • поновлення договорів оренди землі;
 • використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності;
 • передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках комунальної власності;
 • надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керівним компаніям цих індустріальних парків;
 • в інших випадках, визначених законом.
 
Порядок надання в оренду земельної ділянки, що розміщена на території м. Київ, регламентується Земельним кодексом України, законом України «Про оренду землі», законом України «Про землеустрій», Порядком передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві (Рішення КМР від 4 березня 2015 року N 195/1060), та іншими.

Особа, що бажає отримати в оренду земельну ділянку подає клопотання до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з метою одержання земельних ділянок для зазначених цілей в оренду.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовна площа. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, це може бути будь-яка карта, на якій буде умовно позначена ваша земельна ділянка (бажано щоб це було зроблено на основі Публічної кадастрової карти з прив’язкою до суміжних ділянок з кадастровими номерами).

До клопотання додаються наступні документи:
 • графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру (черговий кадастровий план) та витяг з містобудівного кадастру;
 • нотаріально посвідчена копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно та матеріалів технічної інвентаризації (при їх наявності);
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, що посвідчуються написом «Згідно з оригіналом», проставляється дата посвідчення підпис та ініціали і прізвище особи;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником);
 • довідка Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки до введення в дію Земельного кодексу Української РСР, яка видається безоплатно, та/або видані уповноваженими органами інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують відсутність землекористувача та речових прав інших осіб на земельну ділянку, щодо якої подано клопотання.

Важливо: клопотання необхідно підготувати в 2-х екземплярах, щоб одне залишити у відповідному органі, а інше разом з вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації залишити собі для оперативного контролю стану його розгляду.

Київська міська рада розглядає це клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Київською міською радою не надано дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивованої відмови у його наданні, то зацікавлена особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право, якщо інше не встановлено законодавством, замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Київську міську раду через приймальню Київради з земельних питань у місячний строк з дня укладання договору з розробником документації із землеустрою. До письмового повідомлення, в якому зазначається реєстраційний номер справи-клопотання, додається засвідчена зацікавленою особою або розробником документації із землеустрою копія договору на виконання робіт із землеустрою щодо розроблення відповідної документації із землеустрою.

Підставами для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою можуть бути невідповідність ініціативи щодо розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також Генеральному плану міста Києва, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель міста Києва, проектам землеустрою щодо впорядкування території міста Києва, затвердженим у встановленому законодавством порядку; подання зацікавленою особою неповного складу пакета документів, необхідних для одержання дозволу на розроблення документації із землеустрою - у разі якщо зацікавлена особа не усунула недоліки, виявлені Департаментом земельних ресурсів; виявлення в документах, поданих зацікавленою особою, недостовірних відомостей та інші підстави, встановлені законом.

Після отримання відповідного дозволу на розробку документації, або повідомлення КМР про замовлення проекту землеустрою, відбувається розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Розробка проектів землеустрою відбувається землевпорядною організацією, в складі якої працюють сертифіковані інженери-землевпорядники.

В процесі виконання робіт проводиться геодезична зйомка меж земельної ділянки, топографічна зйомка М 1:500, та встановлення поворотних точок межі вашої ділянки, в результаті чого буде підписано Акт прийомки-передачі межових знаків.

Відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельним ресурсам, а у разі, якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту або на ділянці розташовано об’єкт будівництва чи планується розташування такого об’єкта, проект подається також на погодження до органів архітектури. У разі відведення певних категорій земель необхідно отримати додаткові погодження, але це рідкість.

Важливо: до органу по земельним ресурсам подається оригінал розробленого проекту, а до інших інстанцій копія завірена розробником документації.
 
Органи, що погоджують проект відведення земельної ділянки зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою або копії такого проекту безоплатно надати свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Важливо: органам, що погоджують проект землеустрою забороняється вимагати:
  • додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України "Про землеустрій";
  • надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
  • проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.
Кожен орган здійснює розгляд та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки самостійно та незалежно від погодження проекту іншими органами.

У висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).

Важливо: органами, що погоджують проекти землеустрою, може бути відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки.
 
Після того, як отримано всі погодження, проект землеустрою подається до Центру надання адміністративних послуг, по місцю розташування земельної ділянки, для реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК) та присвоєння кадастрового номера. Через 14 календарних днів з дня реєстрації заяви про реєстрацію земельної ділянки державний кадастровий реєстратор повинен надати витяг з ДЗК, на підтвердження реєстрації, або приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки з визначенням причин такої відмови.
 
Наступним кроком буде внесення інформації про земельну ділянку та розроблений проект відведення до бази даним міського земельного кадастру (звичайна база ділянок по м. Києву, на її основі формують чергові кадастрові плани по м. Києву), що ведеться в Департаменті земельних ресурсів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Там проект відведення земельної ділянки знову проходить перевірку, навіть не зважаючи на те, що вже отримано всі необхідні погодження, і тільки після цього може бути внесений до бази даних.
 
Отримавши всі необхідні висновки, погодження та витяги - можна подавати проект землеустрою до Київської міської ради (КМДА) на затвердження та передачу земельної ділянки в оренду (підписання договору оренди земельної ділянки). Проект землеустрою розглядається спочатку постійною комісією Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а потім буде винесено на сесію КМР (у разі позитивного висновку комісії).
 
За результатом розгляду проекту на сесії КМР буде видано рішення про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду. Далі особа на користь якої прийнято рішення про передачу в оренду земельної ділянки, звертається до Департаменту земельних ресурсів щодо отримання проекту договору оренди земельної ділянки відповідно до Типової форми договору оренди землі, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та умов передачі земельної ділянки в оренду, визначених рішенням Київської міської ради про передачу зацікавленій особі земельної ділянки в оренду.
 
До звернення зацікавлена особа надає додатки, які є невід'ємними частинами договору оренди, що передбачені Законом України "Про оренду землі", для їх перевірки на відповідність чинному законодавству та рішенням Київради.
 
Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі між Київською міською радою та зацікавленою особою і посвідчується нотаріально.